Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Особливості юридичної освіти в ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Останні європейські та світові тенденції реформування юридичної освіти свідчать про сталий напрям в бік інтеграції фундаментальної загально-правової підготовки фахівців зі специфічною галузевою освітою. Такий підхід є виправданим, адже багатогранність юридичних професій зумовлює диференціацію як навчальних знань, так і професійних умінь. Свідченням тому є створення академій прокуратури, адвокатури, суддів, внутрішніх справ, податкової та митної служб тощо. Крім того, в сучасних непростих умовах ринок праці вимагає наявності правників для підприємств специфічних секторів економіки, причому не тільки для фінансово орієнтованих – банківського, інвестиційного, фінансового, валютного, а й господарсько-виробничих, що створюють матеріальну основу економіки і гарантують національну безпеку України.

У 2001 р. Національна академія правових наук України ініціювала створення в Національному гірничому університеті юридичного факультету з метою забезпечення якісної підготовки фахівців в галузі знань "Право", переважними роботодавцями для яких стали б суб'єкти господарювання різних форм власності паливно-енергетичного, гірничо-металургійного і мінерально-сировинного комплексів держави, оскільки є очевидною нагальна потреба самостійного правового регулювання зазначеної галузі економіки.

Специфіка гірничого університету створює унікальні можливості для освітньої підготовки юристів гірничого права як сформованої галузі права, законодавства, науки. Національна академія правових наук України підтримує всебічний розвиток юридичного факультету Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет".

Унікальність юридичної освіти на базі Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" полягає в інтеграції специфічних дисциплін, комплекс яких включено до нормативної та варіативної частин навчальних планів лише в нашому університеті. Перш за все, це стосується еколого-правового і природоресурсного блоків, в яких зосереджено такі навчальні курси, як "Екологічне право" (108 год.), "Еколого-процесуальне право" (72 год.), "Земельне право" (54 год.), "Аграрне право" (90 год.), "Гірниче та геологічне право" (126 год.). Причому остання дисципліна вперше відроджена для правової системи України саме в гірничому університеті та викладається для студентів, які здобувають освіту в галузі знань "Право", також лише в Державному ВНЗ "НГУ".

Свідченням поглиблення спеціалізації в юридичній освіті є кроки провідних вишів України – Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" та юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка щодо реформування відповідних навчальних структур з виокремленням кафедр екологічного права та кафедр земельного й аграрного права. Крім того, слід враховувати й ту обставину, що відповідно до паспорту спеціальності 12.00.06 – Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право до напрямів дослідження входять також методологічні, науково-теоретичні основи використання корисних копалин, об'єктивні та суб'єктивні передумови формування, розвитку і функціонування природоресурсного права як самостійної галузі національної правової системи України і такої підгалузі, як право використання корисних копалин (Постанова Вищої атестаційної комісії від 21.05.2008 р., № 38-06/6 "Паспорт спеціальності земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право" // Бюлетень вищої атестаційної комісії України, 2009, 00, № 1).

По-друге, в Державному ВНЗ "НГУ", враховуючи світові освітні тенденції, поширено практику одночасного навчання за двома напрямами підготовки. Так, студенти напряму "Управління на транспорті" охоче здобувають вищу юридичну освіту, поглиблюючи свої знання в курсі "Транспортне право"; студенти факультету інформаційних технологій зосереджуються на курсі "Інформаційне право"; в Інституті електроенергетики вивчається курс "Енергетичне право"; в Інституті економіки – банківське, фінансове, податкове, корпоративне, господарське право.

Подібна єдність технічної, економічної та правової освіти притаманна поодиноким вишам України і тільки в гірничому університеті вона являє собою симбіоз освітніх послуг, спрямованих на юридичне обслуговування фундаментальних для економіки України комплексів – паливно-енергетичного, гірничо-металургійного і мінерально-сировинного. У поєднанні з можливістю наших студентів проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу такий освітній сервіс є ексклюзивним і реально відповідає часу. 

© 2006-2021 Інформація про сайт